Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

O firme

Firma NAJ Klima s.r.o. vznikla v roku 2008 ako rýchlo sa rozvíjajúca a perspektívna spoločnosť. Už v roku 2010 sme rozšírili našu pôsobnosť aj na český, maďarský a rakúsky trh. Dôkazom úspechu sú aj početné projekty realizované po celej západnej a strednej Európe. 
 
Hlavným cieľom našej obchodno-realizačnej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základným pilierom firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia. Od prvého kontaktu s klientom sa snažíme odovzdávať najnovšie a komplexné informácie. Poskytujeme odborné projektovanie aplikovaním individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi. Spätnou väzbou získané informácie prispievajú k efektívnemu zlepšovaniu našich služieb. Stratégiou spoločnosti je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a tak poskytovať komplexný a dlhodobý servis. 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. realizuje dodávku a montáž klimatizačných, vzduchotechnických a vykurovacích zariadení. Súčasťou je vyhotovenie projektovej dokumentácie a poskytovanie záručného a pozáručného servisu. Spolupracujeme s externými profesionálnymi pracovníkmi, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Ich prax, odborná spôsobilosť a profesionálny prístup sú garantom Vašej i našej spokojnosti.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že nadviažeme úspešnú a dlhodobú spoluprácu.

Vaša spokojnosť je naším poslaním

.

 NAJ Klima s.r.o má oprávnenia a osvedčenia vykonávať nasledovné činnosti:

 

1. Osvedčenie na činnosť:
A  Odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.
   V rozsahu:
       technické zariadenia plynové skupina B na:
       f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
       g1 rozvod plynov s pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane
       h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW
       h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50kW

2. Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných sústav a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Oprávnenie na druh činnosti:

       O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
       OU oprava a údržba
       M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  
 V rozsahu:
       technické zariadenia tlakové skupina A
           b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny 
           b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

       technické zariadenia tlakové skupina B
           a  kotly parné a kvapalinové, V. trieda 
           b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny 
           b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
           f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

4. Osvedčenie na činnosť:
O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie tlakové podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5. Oprávnenie na druh činnosti:
O  Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU oprava a údržba
OU1 oprava a údržba bez zvárania
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky

NAJ Klima s.r.o má povolenia vykonávať nasledovné odborné skúšky a prehliadky:
 
Plynové zariadenia
 
vykonanie odborných skúšok a prehliadok rozvodov plynu – vyhradené technické
zariadenia plynové – skupina Bg (prílohy č.1. IV. časť bod Bg) vyhlášky 508/2009 Z.z.):
- odborná prehliadka ( 1x za 3roky )
- odborná skúška ( 1x za 6 rokov )
 
vykonanie odborných skúšok a prehliadok plynových spotrebičov – vyhradené technické zariadenia plynové – skupina Bh ( príloha č.1. IV. Časť bod Bh vyhlášky 508/2009 Z.z ) s menovitým tepelným výkonom do 500 kW:
Plynové kotle:
- odborná prehliadka ( 1x za 1 rok )
- odborná skúška ( 1x za 3 roky )
vykonanie odborným skúšok a prehliadok regulátorov pretlaku ZP s výkonom nad 25m3
do prevádzkového pretlaku na vstupe 400 kPa – vyhradené technické zariadenia plynové – skupina Bf ( príloha č.1. IV. časť bod Bf, vyhláška 508/2009 Z.z )
-odborná prehliadka ( 1x za 1 rok )
-odborná skúška ( 1x za 3 roky )
 
Tlakové zariadenia
 
vykonanie odbornej prehliadky NTL kotolne podľa §16 vyhl. SÚBP č.25/ 1984 Zb.z. 1x za rok
vykonanie opakovanej vonkajšej a vnútornej prehliadky kotla V. triedy – vyhradené technické zariadenia tlakové – skupina Ba) pod+la prílohy č.1., I. časť vyhlášky 508/2009 Z.z.) a prílohy. č.5. :1x za rok
vykonanie opakovanej vonkajšej a vńutornej prehliadky tlakových nádob stabilných – vyhradené technické zariadenia tlakové – skupina Ba) podľa prílohy č.1., I.časť a prílohy č.5 vyhlášky 508/2009 Z.z):
-opakovaná vonkajšia prehliadka ( 1x za rok )
-opakovaná vnútorná pehliadka ( 1x za 5 rokov )
 
Kontrola vykurovacieho systému:
-vykonanie kontroly vykurovacieho systému zmysle zákona 314/2012 Z.z
 
NAJ Klima s.r.o má oprávnenia vykonávať nasledovné činnosti:
 
-Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie  a návrh EPS BOSCH – adresovaný systém FPA 5000 a FPA 1200
 
-Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie (systém BENTEL SECURITY)
 
-Osobitné oprávnenie na druh činnosti:
Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie pre ústredne a príslušenstvo série SYNCRO, hlásiče a príslušenstvo série Argus Vega a Altair.
 
-Osobitné oprávnenie na výkon činnosti:
Inštalácia, opravy a projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie ARITECH FP 1216, FP2000, FP604, 1X a2X
 
-Oprávnenie na vykonávanie činnosti:
Projektovanie na zariadenie na zariadeniach: EPS ESSER 8000
 
-Oprávnenie na činnosť:
RT- revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
V rozsahu:
E2A – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.
E2B – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu v objektoch s nebezpečenstvom  výbuchu.
 
-Oprávnenie na činnosť:
Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu.
E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov
A objekty            bez nebezpečenstva výbuchu
B objekty             s nebezpečenstvom výbuchu
<< Späť